Sveinung om klimapolitikk tekstet

KLIMA TEKST - nynorsk v2.docx