Folkevalgt

Innholdsfortegnelse

Gruppereglement/konstituering

Gruppereglement

Venstres hovedorganisasjon har forslag til gruppereglement som dere kan benytte for kommunestyre- og fylkestingsgruppen i kommende valgperiode. Gruppereglementet skal vedtas på gruppens konstituerende møte.

Valgoppgjør/konstituering

Fordeling av utvalgsplasser

Regneark for utregning. 

Runolvs valgrundskriv

Her finner du alt du trenger å vite om regelverket og lovgivningen rundt konstituering av kommunestyre/fylkesting, formannskap og utvalg.

Runolv er en av de mest erfarne lokalpolitikerne i Venstre, og han kan kommuneloven inn og ut. Vi er takknemlige for at han også i år deler av sin kompetanse til nytte for alle dere som er folkevalgte for Venstre


Politiske saker i kommunestyret

Folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting jobber med å få gjennomført mest mulig Venstre-politikk. Utgangspunktet er programmet man er valgt inn på, men det dukker også opp saker lokalt og nasjonalt. 

Kommunebudsjett

I november 2023 ble det avholdt et digitalt møte for folkevalgte i Venstre om kommunebudjsettet. Erlend Horn (mangeårig lokalpolitiker i Bergen) og Alfred Bjørlo (stortingsrepresentant og mangeårig ordfører i Eid/Stad) var innledere. 

Opptak av møtet finnes her.

Arealnøytral kommune

Arealpolitikken i kommunene er avgjørende for å løse natur og klimakrisa. Lær mer om hvordan du som lokalpolitiker kan jobbe med arealnøytralitet, arealbudsjett og arealregnskap i din kommune. I denne mappen finner du videoopptak fra digitalt møte om temaet, i tillegg til forslag til interpellasjon som kan brukes for å sette saken på dagsorden i din kommune.


Opplæring og støtte til folkevalgte

Folkevalgtkonferansen

Her finnes alle presentasjoner som ble holdt på Venstres folkevalgtkonferanse i november 2023.

Kommunenes Sentralforbund (KS)

KS har et opplæringsprogram for folkevalgte, blant annet hefter om møteskikk, rettigheter og plikter, folkevalgtes arbeidsgiveransvar, anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll. Her finnes heftene

KS har også en informasjonsside for folkevalgte og en nyhetsbrevtjeneste, hvor du kan huke av for de geografiske områdene og politikkområdene du er spesielt interessert i.   

Håndbok for folkevalgte i Venstre


Nota bene: Håndboka er bygget på kommuneloven før 2016. Kommuneloven er endra vesentlig siden 2016. 


Mye av innholdet har fått nye paragrafer. Håndboka må leses i lys av dette.


Grunnlaget og mange kommentarer står imidlertid ved lag. Kommuneloven er veldig demokratisk, og håndboka er til god hjelp for folkevalgte som vil sette seg inn i det formelle.


Her finner du gjeldende kommunelov


- - - - 


Håndbok for folkevalgte i Venstre er et opplæringstilbud til våre lokale og regionale folkevalgte.


Opplæringstilbudet er bygd opp av en formell del med utgangspunkt i kommuneloven av før 2016, supplert med en del lovkommentarer. Det er i kommentarene og lovtolkninger vi finner svar på vanskelige spørsmål.


I tillegg finnes det egne "Venstrekommentarer", til loven, praksis og "ikke lovfesta prinsipper". Disse kommentarene bygger på over 30 års erfaring i lokalpolitikken og ekstensiv kontakt med Venstres lokale folkevalgte. 


Her finnes også eksempler som viser at det nytter å få Venstre og Venstres saker på dagsorden. Og inspirasjon til å stå på for ryddighet i kommunal og fylkeskommunal forvaltning.

Ombudsrollen, rettigheter, plikter. Kommuneloven.

Runolv Steganes presentasjon på folkevalgtkonferansen, november 2023.