Arbeid i lokal- og fylkeslag

§ 1. FORMÅL

Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til innsats for fred og internasjonalt samarbeid, og for sosial, kulturell og økonomisk framgang i vårt land og i verden som helhet, samt gjennom opplysning å øke forståelsen og interessen for samfunnsspørsmål og å virke for å få Venstrefolk valgt inn i landets representative organer.”

 

Det å bygge en forening rundt et formål er en enestående måte å organisere seg selv og andre på. Gjennom en felles forpliktelse overfor et formål bygger vi et helt parti, med medlemskap, lag, møter og styrer. All innsats i Venstre, i både fortid, nåtid og framtid handler om å samles bak dette formålet og legge sin innsats inn for dette. Ved å bli medlem trer man inn i dette fellesskapet og får ta del i alt som er bygget forut og får bli med å bygge organisasjonen videre.

 

Når så medlemmer arbeider sammen skal man også i felleskap forvalte organisasjonens ressurser. Noen ganger kan man miste formålet av synet i alt det daglige arbeidet i organisasjonen, og løpe fra møte til møte. Husk på at det er formålet som forener oss og at alt organisasjonsarbeidet i denne boken har som hensikt å fremme dette formålet. Fordi vi deler dette formålet har alle medlemmer like stor verdi og vedtektene er til for å sikre at alle får være med.

 

Lokallaget har en rekke oppgaver og de kan gjerne deles inn i fire kjerneoppgaver:

 

Allerede her kan man begynne å ane at det ligger en rekke konkrete arbeidsoppgaver til lokallagsstyret. Men fortvil ikke. Dette er først og fremst moro, og Venstres hovedorganisasjon står alltid til din disposisjon! Lokallag i Venstre nyter stor tillit og tar stort ansvar.

 

Lykke til!

 

Fredrik O. Carstens

Generalsekretær


Lokallaget - en demokratisk arena

Lokallaget står for den daglige medlemskontakten i Venstre. Lokallaget skal sørge for at alle medlemmer av partiet har tilgang til informasjon om og deltakelse i politikken Venstre lokalt fører i kommunen.

 

Først og fremst sikres dette gjennom årsmøtet og ekstraordinære årsmøter som nominasjonsmøtet og programmøtet. Til disse møtene er det svært viktig at alle medlemmer blir invitert. Også de som ikke har e-postadresse.

 

Medlemmene er, via årsmøtet, øverste myndighet i lokallaget, og er suverene i å nominere valgliste, vedta program og velge styret. Dessuten kan medlemmene via politiske uttalelser vedta ny politikk for lokallaget, foreslå ny politikk for fylkeslaget og Venstre sentralt (gjerne via fylkeslaget på et landsstyremøte).

 

Alle medlemmer skal gis tilgang til deltakelse på alle møter i regi av Venstre lokalt, det være seg gruppemøter, medlemsmøter og styremøter. Det er derfor viktig å informere om aktivitetene i lokallaget. Både på nettsider, Facebook, nyhetsbrev og e-post til medlemmene. Lag gjerne en møteplan.


Organisasjonshåndboka "Venstres lille grønne"