Økonomiarbeid

I motsetning til en bedrift er ikke hovedmålet for Venstre å sikre best mulig økonomi. Men like fullt er økonomi en del av grunnlaget for Venstres virksomhet. Man har blant annet behov for å sørge for valgkamputstyr og valgmateriell, eksempelvis annonsering, postomdeling, utstyr som t-skjorter, jakker og standsutstyr. Noen lokallag avholder også møter med noe matservering eller en innleder som trenger å få dekket sine reisekostnader. 


De største lokallagene har en ansatt i valgkampen for å hjelpe lokallagsstyret med å organisere denne og bidra til at aktivitet gjennomføres. Penger kan aldri erstatte medlemmer i et parti, men de kan gjøre det lettere og gøyere å være aktiv i partiet. Tenk gjennom hvordan dere kan øke inntektene og bruke pengene på en god måte for å sikre vekst i medlemstall og stemmetall.

 

Her finner du en standard mal (excel-fil) for regnskapsføring

 

Du finner også noen maler for regnskap i Partiportalen: https://www.partiportalen.no/nb/okonomirapportering2/Regnskapsmaler/

 

Nytt fra 2022 er at Departementet og Statsforvalteren har utviklet et eget “partiregnskap” som alle politiske partilag skal kunne benytte seg av.

Les mer om det her: https://www.partiportalen.no/nb/partirekneskap


Budsjett og økonomiplan

Lokallagsstyret har et ansvar for å forvalte lokallagets økonomi. Og fortrinnsvis gjennom å forholde seg til det årsmøtebehandlede budsjettet. Budsjettet medfører at det blir kontroll på årets utgifter.

 

Lokallaget bør også utarbeide en økonomiplan for de kommende årene. Planen bør alltid strekke seg minst fire år frem i tid, men bør også strekke seg frem til neste lokalvalg. Dette fordi laget skal sikre seg en god økonomi i neste lokalvalgkamp (for øvrig også neste stortingsvalgkamp). Litt forenklet kan man si at lokallaget bør bygge opp økonomien i mellomvalgsår, altså ingen ekstravagante utskeielser. Gå i null i stortingsvalgsår, bruk pengene fornuftig og gjøre en god valgkamp. ”Tøm kassa” i lokalvalgsår. En god valgkamp vil sikre nye og forhåpentligvis større inntekter til laget etter valget pga den økte oppslutningen.

Registrering i Brønnøysundregisteret / Kontonummer

For å få bankkonto tilknyttet lokallaget må laget registreres i Brønnøysundregisterets enhetsregister. Da får man organisasjonsnummer som bankene krever for å kunne opprette bankkonto.

 

På denne måten slipper man å ha bankkonto tilknyttet en person. Dermed slipper vedkommende å skatte av lokallagets penger. Videre er det flere bedrifter som krever at lokallaget har organisasjonsnummer ved kontraktinngåelse. Veiledning for registrering i Brønnøysundregisteret finnes her: www.venstre.no/brreg

Partistøtte

Lokallagets største inntekter kommer fra den kommunale og den statlige partistøtten. Denne støtten er et resultat av oppslutningen ved siste lokalvalg og løper hele fireårsperioden. De ulike kommunene har ulike ordninger for den kommunale partistøtten. Du må forhøre deg i kommunen om hvordan dette fungerer hos dere. Typisk får man en grunnstøtte og en støtte per representant.

 

Den statlige partistøtten gis til alle partilag som stilte til valg og er basert på antall stemmer helt uavhengig av antall representanter. Følgelig kan lokallag som ikke fikk representasjon få støtte dersom de stilte til valg og fikk stemmer. Per 2022 er den årlige partistøtten kr 11,99  per stemme avgitt ved sist avholdte lokalvalg. Det gis også en grunnstøtte på kr 1.606 per år til de lokallagene som fikk minst 4 % oppslutning ved valget eller minst én representant.

 

Søke støtte i partiportalen

For å få statlig partistøtte må man ha stilt valgliste ved siste avholdte valg og man må søke om støtte i partiportalen.no  Søknad bør sendes innen 15. februar året etter valget, slik at man mottar partistøtten så tidlig som mulig (i mars).  Søknaden gjelder for hele valgperioden, men man må hvert år logge inn på partiportalen.no for å oppdatere/bekrefte partiinformasjon, dvs; kontaktinformasjon for laget, kontonummer for utbetaling av partistøtten og opplyse om hvem som disponerer kontoen som partistøtten utbetales til.

 

Absolutt siste frist for søknad om partistøtte/oppdatering av partiinformasjon er 15. november hvert år. Dersom man av en eller annen grunn ikke skulle rekke fristen kan man søke igjen året etter, men man har da mistet støtten for det året man ikke søkte/bekreftet partiinformasjonen.

 

Økonomirapportere til SSB

En annen forutsetning for å motta partistøtte er at man hvert år må sende en økonomirapport til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Alle lag, uavhengig av inntektsnivå, innen 1. juni hvert år sende økonomirapportering via partiportalen. For lokallag som har inntekter under 12.000,- er det kun en enkel erklæring som må utfylles, signeres av to styremedlemmer og sendes inn. Inntekter ut over 12.000 kr krever en større innrapportering


Rapporteringen foretas gjennom partiportalen.no.

 

I valgår må man i tillegg rapportere alle bidrag med en verdi over 10.000 kr. Slike bidrag rapporteres inn spesielt der bidragsyter identifiseres.


Rapportere valgkampbidrag

Bidrag på over 10 000 kr i valgåret skal rapporteres.

Alle partiledd må i valgår rapportere særskilt om bidrag på over 10 000 kr som mottas i perioden 1. januar til og med fredag 8. september 2023. Dette er regulert i partilovens kapittel 4, §18 

Rapporteringen av bidraget skal skje senest fire uker etter at bidraget er mottatt, men bidrag mottatt etter 11. august 2023 må likevel rapporteres senest 8. september 2023.

Det rapporteres ved bruk av “partirekneskap” som du finner på Partiportalen.no.

Har du spørsmål om rapporteringen?

Kontakt kontorsjef Morten A. Hagen

Tlf: 92031468
E-post: regnskap@venstre.no

Studiestøtte

En annen viktig inntektskilde for lokallagene er studiestøtten som gis fra Venstres studieforbund (VS) for aktiviteten og skoleringen som foregår i lokallaget. Det meste av aktiviteten i laget kan inngå som deler av studieringer. VS har laget maler for aktiviteter og opplæring som kan benyttes til styremøter, gruppemøter, programarbeid og nominasjonsarbeid for å nevne noe. Se kapittelet om studiestøtte nedenfor for flere detaljer.

 

Søknaden om studiestøtte må sendes inn til VS innen 10. januar.

 

En fullstendig oversikt over studieplaner som kvalifiserer til studiestøtte finnes på www.venstre.no/vs