Lokallagsstyret

Lokallagstyret er organet som styrer lokallaget mellom årsmøtene. Antallet styremedlemmer er ulikt i det ganske land, ofte avhengig av størrelsen på laget. Men de har det til felles at de minimum består av tre personer; en leder, en nestleder og minst ett styremedlem. Det vanligste antallet medlemmer av lokallagstyret er fem. Mer om dette senere.

Organisatorisk verdigrunnlag

Det organisatoriske verdigrunnlaget er en viktig rettesnor for alle medlemmer av lokallagsstyret:

Venstre vil skape en grønn fremtid med frihet og muligheter for alle. Vår oppgave er ikke å ta valg på vegne av folk – vår oppgave er å sette folk i stand til å ta sine egne valg. Alle er forskjellige, men alle kan bidra inn i fellesskapet. Det er et liberalt ansvar å ta vare på hverandre og spesielt de av oss som trenger det aller mest.

Venstre skal praktisere en organisasjonskultur med basis i sitt ideologiske verdigrunnlag. Menneskers ulikhet skal respekteres, og holdninger skal preges av toleranse. Venstre, Venstres politikk og partiets tillits- og folkevalgte skal bli oppfattet i tråd med verdiene som ifølge våre egne medlemmer er spesielt markante for oss: Liberal. Framtidsrettet. Nytenkende. Inkluderende. Tolerant. Rettferdig.

 

Venstre er uavhengig av særinteresser. Partiorganisasjonen skal vise den samme respekt overfor alle som ønsker oppmerksomhet om sine saker og interesser.

 

Venstre skal være et åpent politisk parti der medlemmene har eierskap til beslutninger og forvaltning. Organisasjonen skal i alle ledd være preget av åpenhet for nye ideer og tiltak, og medlemmene skal oppleve at de er mennesker med viktige bidrag. Meningsbryting og debatt er avgjørende for å fatte riktige vedtak, og kraften i det gode argument skal verdsettes.

 

Venstre skal være preget av en inkluderende kultur. Demokratiske prosesser og vedtatte programmer skal respekteres i det daglige arbeidet. Alle medlemmer skal informeres godt om partiets arbeid og så langt det er praktisk mulig tas med på råd. Tillitsvalgte skal bruke sosiale og tradisjonelle media offensivt, slik at partiets velgere gjøres kjent med partiets vurderinger i den aktive samfunnsdebatten.


Møtestruktur

Det er viktig for alle parter, både medlemmene av styret, kommunestyregruppen og øvrige medlemmer, at det er en viss struktur i lokallaget. Å legge en plan for årets møter og aktiviteter er ofte hensiktsmessig.

 

Alle møter i lokallaget er i utgangspunktet åpne for alle medlemmer. Det er derfor viktig å informere om møteplanen. Legg planen ut på lokallagets nettsider. Dersom man pleier å sende ut jevnlige e-poster eller nyhetsbrev til medlemmer og sympatisører kan det være gunstig å sette av en del til aktiviteten i laget. Hold også aktivitetskalenderen oppdatert på nettsiden.

 

Arranger møter tilpasset hensikten. Man kan lett drepe interessen for nye medlemmer ved å introdusere de til Venstre ved å invitere til et gruppemøte. Et møte som passer perfekt til å diskutere de kommende kommunestyresakene, men som dessverre er svært lite passende som et første møtepunkt for nye medlemmer.

 

Typiske møter i Venstre:

 

Flere av disse møtene kan selvsagt kombineres ved at man f.eks. tar et styremøte i forkant av gruppemøtet eller lignende. Årsmøtet kan gjerne avsluttes med juleavslutning/nyttårsfest. Tenk gjennom hvilke møter dere har lyst til å gå på og arrangere.

 

Digitale medlemsmøter kan være et godt supplement til ordinære møter, og gjør det lettere å få ”besøk” av sentrale politikere. Alle med en @stemvenstre.no-adresse har tilgang til å bruke Google Meet. 


Her finner du mer informasjon om digitale møter i Venstre

 

Ofte er det helt ulike personer som driver lokallaget og kommunestyregruppa, spesielt i større lokallag. Da er samkjøring viktig. Venstre er best når vi spiller på lag! Skap en vane for å møte på hverandres møter, og kombiner gjerne møtene. Informer hverandre om medieutspill og planlagte forslag. Og planlegg dette sammen. Det er viktig at de folkevalgte bruker tid på medlemsaktiviteter. Dette har begge ”grupperingene” stor nytte av. Det er også like viktig med samme type kontakt ”oppover” i systemet, til fylkesnivå og nasjonalt nivå hvis saken er relevant. Stortingsgruppa oppfordrer lokallagene til å sende inn forslag til spørsmål de kan stille i Stortinget. Benytt den muligheten. Unngå at kommunestyrerepresentant og fylkestingsrepresentant stemmer mot hverandre på grunn av dårlig samkjøring. 


Mål og strategi

Å sette mål for laget, både for inneværende år og de kommende årene er svært virkningsfullt. Mål øker sannsynligheten betraktelig for å nå nettopp disse. Eller for å si det på en annen måte; uten mål er det lite utvikling.

 

Målene, og strategien for å nå disse, bør bestemmes i fellesskap i styret. Kanskje det også finnes noen medlemmer utenom styret som har dette som en styrke? Dersom utarbeidelsen av mål og strategi er noe man enes om i fellesskap øker det sannsynligheten betraktelig for at lokallaget går i takt. Alle som er med på å bestemme målene og strategien vil føle et mye sterkere eierskap til dette enn dersom målene og strategien bare blir overlevert fra lokallagslederen.

 

Lokallaget kan sette seg mål innenfor en rekke områder. Det mest nærliggende er oppslutning ved valg og posisjoner. For mange er det likevel vel så virkningsfullt å sette konkrete mål om antall stemmer laget skal få ved valg. Vær realistiske og sett mål laget kan nå sammen. Målene må stå i forhold til ressurser, medlemmer, kandidater, saker og aktivitetsnivå. Avgjørende for stemmetall ved valg er de politiske sakene, kandidatene og velgerkontakt (aktivitet).

 

Det kan derfor være viktig at lokallaget gjennomfører en strategisamling for å sette de riktige målene for lokallaget. Det er mulig å søke støtte fra VS til gjennomføringen av dette. Du kan også få innleder fra Venstres Hovedorganisasjon til gjennomføring av strategisamling i lokallaget.

 

Handlingsplanen og tiltakenes effekt (måloppnåelse) må følges opp på alle styremøter. Dersom tiltakene ikke oppnår ønsket effekt bør det finnes nye tiltak for målet.


Lokallagsstyrets sammensetning

Sammensetningen av lokallagsstyret er viktig, og langt på vei avgjørende for at lokallaget skal blomstre. Et lokallagsstyre bør være mangfoldig; gamle og unge, kvinner og menn, erfarne og nye, introverte og ekstroverte. Grafikere, skriveføre retorikere, gadget-elskende IT-nerder, tenkere og karismatikere. Ulikhetene er gull verdt. Husk at å være liberal er ensbetydende med å sette pris på forskjellene blant folk, og at ulike egenskaper gir bredde i styret. En homogen gruppe kan fort bli litt satt og mangle kreativitet, samtidig skal styret jobbe sammen som et team.

 

Det avgjørende er å respektere hverandres meninger, og at dere innser at disse ulikhetene er nødvendige for å skape dynamikk og engasjement i lokallagets arbeid. En viktig lærdom er at vi er alle gode på noe, og oppgavene bør derfor deles på de som har lyst, og på de som kan. Det er ofte langt mer morsomt og ikke minst mer effektfullt å jobbe i team.

 

Det er årsmøtet som velger antall styremedlemmer. Men har dere rikelig med medlemmer som ønsker å bidra bør dere ta sikte på å velge et styre på minst fem personer. Det er rikelig med oppgaver å ta av.

 

Skal man driste seg til å anbefale en sammensetning måtte det være:

Den viktigste lærdommen med styresammensetningen er som følger:

Og husk: Å ha ansvaret for en oppgave er ikke ensbetydende med at du må utføre alle deler av den. Du har ansvaret for at oppgaven blir gjennomført, ikke nødvendigvis å gjennomføre den. Det er her teamet kommer inn i bildet. Det anbefales at styret tar en gjennomgang av oppgavefordelingen i fellesskap. Som vi var inne på i forrige kapittel kan det være enkelte aspekter av vervet man kler bedre enn andre. Det viktigste er ikke hvem som utfører oppgavene, men at de blir gjort.

Typiske oppgaver for styremedlemmer i et lokallag

Lokallagsleder

Lokallagslederen skal ha det overordnede ansvar for alt som skjer i lokallaget og i lagets styre.

 

Lederens ansvar og arbeidsoppgaver kan deles med andre i styret. De kan også delegeres til andre medlemmer i styret og i noen tilfeller til medlemmer som ikke er med i styret.

 

Lederen har fremdeles det overordnede ansvaret. Dette betyr at lederen må sørge for å være orientert om og på hvilken måte ansvaret eller arbeidsoppgavene er ivaretatt av de andre. Dette betyr også at lederen har ansvar for å gripe inn eller iverksette de nødvendige tiltak om andre ikke har utført sine oppgaver tilfredsstillende.

Typiske ansvar/oppgaver:Nestleder

Nestlederens fremste oppgave er å være stedfortreder og høyre hånd for leder. Dette betyr å tre inn som leder når lederen ikke er tilstede eller ikke kan oppfylle sitt ansvar og sine oppgaver.

 

Å være stedfortreder kan også være å tre inn for lederen i enkelte oppgaver eller oppdrag. Dette kan være at nestlederen har fått delegert en del av det ansvar eller de oppgaver som lokallagslederen i utgangspunktet har. Eller nestlederen kan tre inn i enkeltoppgaver for lederen.

 

For å få til dette, er det nødvendig med en tett og god kontakt mellom leder og nestleder. Dette er begge ansvar.

 

Lokallagslederen trenger støtte, hjelp, råd og noen ganger trøst. Det er en viktig oppgave for nestlederen å være den som gir dette. Nestlederen må derfor være en samtalepartner og ”sparringspartner” for lederen. Nestlederen må opptre på en måte som gir lederen tillit.

 

Nestlederen bør være et av de mest aktive medlemmene av styret.


Typiske oppgaver


Sekretær

Det er lett og tenke seg til at sekretæren kun har ansvaret for å føre møtereferater. Men sekretærrollen kan gå langt ut over dette arbeidet. I et lite lokallag er det neppe aktuelt å sette alle konkrete oppgaver til sekretæren, men det er viktig å synliggjøre at rollen som sekretær kan og bør være en viktig rolle i lokallaget.

Typiske oppgaver:

Kasserer/økonomiansvarlig

Kassereren har ansvaret for oversikt og styring av lokallagets økonomi.

 

Dette betyr å ha en løpende oversikt over den økonomiske situasjon, og de aktivitetene som kan ha økonomiske konsekvenser.

 

Ansvaret gjelder også systemer for budsjettering, regnskap og kontroll. Dette er noe som skal fastsettes i samarbeid med lokallagsleder og det øvrige styret.

 

Den økonomiansvarlige har også ansvar for økonomiske rapporteringer og for å følge opp frister (som angår økonomi) og eventuelle purringer.

Typiske oppgaver:


Medlemsansvarlig/aktivistansvarlig

Medlemsansvarlig har ansvaret for å følge opp medlemmene, både nye og gamle, aktive og passive. Dette innebærer også å rekruttere aktivister til å drive kampanjearbeid, ikke bare i den korte valgkampen, men gjennom hele perioden. Medlemmene er våre viktigste ressurs, og det å være medlemsansvarlig er et svært viktig ansvar.

Typiske oppgaver:

Valgkampleder

Valgkamplederen har hovedansvaret for lokallagets valgkamp. Dette kan inkludere å lede et valgkamputvalg.

 

Ledelsesansvaret medfører å ha oversikt over hva som er gjort og over hva som skal gjøres. Dette inkluderer å delegere, å koordinere aktiviteter, utspill i media, innkjøp og aktivister.

Et viktig ansvar for valgkamplederen er å holde fokus på de politiske sakene som prioriteres i valgkampen.

 

Valgkamplederen bør være nytenkende i forhold til valgkampen, eller bidra til nytenkning fra de andre som er med.

 

Noe av det viktigste for valgkamplederen, er å få med seg valgkampmedarbeiderne. Valgkamplederen må derfor være engasjert, og kunne bidra til engasjement og motivasjon. 

 

Valgkamplederen har ansvar for at det utarbeides en valgkampplan med tilhørende budsjett.

Valgkampplanen skal vedtas i lokallagsstyret. Det må også avklares hvilke endringer av valgkampplanen som skal vedtas av styret og hvilke endringer valgkamplederen eller valgkamputvalget selv kan vedta. Valgkamplederen må ha de nødvendige fullmakter.

 

Valgkampplanen skal, så langt det er hensiktsmessig, inneholde en fullstendig oversikt over hva som skal gjøres i valgkampen; hvordan, av hvem og når. Dette må justeres etter behov i løpet av valgkampen.


Nettansvarlig/ansvarlig for sosiale medier

En hovedoppgave for nettansvarlig er å publisere stoff på nett. Dette må gjøres i samarbeid med lokallagsleder, andre i styret og valgkampleder. Nettansvarlig bør ikke være ansvarlig for å produsere innhold til alt som skal på nett. Men vedkommende kan gjerne ta et ansvar for at lokallagsstyret husker at dette må gjøres.

Nettsidesaker bør også publiseres på sosiale medier, og nettansvarlig kan gjerne ha ansvaret for at det innhentes et svar fra lokallagsstyret og svares på spørsmål i debattene.

Nettansvarlig kan også stimulere medlemmene, og hjelpe dem til med å bruke sosiale medier.

Typiske oppgaver:

Gruppelederen

Bindeledd mellom styret og gruppen: mens gruppen forholder seg til saker som er på agendaen i kommunen, kan styret i større grad fokusere på prinsippielle spørsmål og utvikle ny politikk. Styret kan bidra til å sette nye saker på agendaen. Men styret kan ikke forventes å sette seg inn i sakspapirer til kommunestyremøtet på linje med gruppen.       

Typiske oppgaver: 

            


Skoleringsansvarlig

Skoleringsansvarlig bør stå ansvarlig for all opplæring i lokallaget. Alt fra å kartlegge behovet for opplæring, planlegge opplæringsaktivitet, gjennomføre opplæringen, og rapportere opplæringen til Venstres studieforbund, www.venstre.no/vs.

Typiske oppgaver:

Generelle oppgaver for et lokallag

Dette innebærer å øke synligheten og bevisstheten rundt Venstres politikk og verdier blant innbyggerne i kommunen. Det kan gjøres gjennom kampanjer, arrangementer og informasjonsmateriell som viser hva Venstre står for og hva de ønsker å oppnå i kommunen.
Dette betyr å inspirere og motivere Venstre-medlemmene til å delta aktivt i politiske debatter og engasjere seg i politisk arbeid. Det kan oppnås gjennom møter, diskusjonsforum og opplæring i politisk debattteknikk.
Dette handler om å utarbeide og fremme politiske forslag og initiativer som passer til de lokale forholdene i kommunen. Dette kan gjøres ved å involvere innbyggerne i prosessen og samarbeide med andre lokale organisasjoner og grupperinger.
Dette omfatter å stille til valg i kommunevalget med en liste med kandidater som representerer Venstre. Det innebærer også å utvikle og vedta et lokalt partiprogram som tar hensyn til de lokale forholdene og behovene i kommunen. I tillegg må det gjennomføres en valgkamp for å promotere Venstre og få flere stemmer.
Dette betyr å finne og rekruttere personer som har evner og ferdigheter som kan bidra positivt til partiet, for eksempel ved å ta på seg lederverv eller andre ansvarsfulle oppgaver.
Dette handler om å rekruttere nye medlemmer til Venstre og sørge for at de føler seg velkomne og inkludert i partiet. Det kan gjøres gjennom arrangementer, informasjon om partiet og dets verdier og ved å tilby ulike aktiviteter og oppgaver som kan engasjere de nye medlemmene.